ساحل دریا

اینا حرفاییه که ساحل و دریا میگن فقط مهم اینه که حرفای دل هستن

من برگشتم :: ۱۳٩۳/۱/٢٠
به گمانم که ترا می فهمم :: ۱۳۸٧/٤/٢۳
بنازم :: ۱۳۸٧/٤/٢٢
پرنده...! :: ۱۳۸٧/٤/۱٠
رفیق من سنگ صبور غم هام :: ۱۳۸٧/٤/۸
می‏خروشد دریا :: ۱۳۸٧/٤/٧
چیزی به من بگو :: ۱۳۸٧/۱/۳۱
عقابی پرید........... :: ۱۳۸٧/۱/۳۱
۱۳۸٦/۱٠/۱٢ :: ۱۳۸٦/۱٠/۱٢
ساحل :: ۱۳۸٦/۱٠/٤
دریا ------------------------------ :: ۱۳۸٦/۱٠/٢
گناه :: ۱۳۸٦/٧/٢۸
فقط به خاطر ساحل آرامش :: ۱۳۸٦/٤/٢٤
دیده ای گنجشگکی کوچک را؟ :: ۱۳۸٦/٤/٢٠
http://4040eha.blogfa.com/ :: ۱۳۸٦/٤/۱۸
کیبورد مجازی در ویندوز XP و ME :: ۱۳۸٦/٤/۱۸
برسد به دست تو :: ۱۳۸٦/٤/٩
جلوگیری از نمایش پنجره خطای ویندوز :: ۱۳۸٦/٤/٩
خدا آنجا و بین ما آتش است :: ۱۳۸٦/٤/۳
نكات اينترنتي-2 :: ۱۳۸٦/۱/٢۳
گفتم شاید بتوانم فراموشت کنم :: ۱۳۸٦/۱/٢۳
قبیله :: ۱۳۸٦/۱/٩
نكات اينترنتي :: ۱۳۸٦/۱/۸
زندگی . :: ۱۳۸٦/۱/٧
۱۳۸٦/۱/۳ :: ۱۳۸٦/۱/۳
۱۳۸٦/۱/۳ :: ۱۳۸٦/۱/۳